Stäng

Toxikologiprogram

Det är toxikologin som avgör omfattningen av eventuella biverkningar i kroppen. Studierna syftar till att utvärdera i vilken mån den aktiva substansen i läkemedelskandidaten LIB-01 kan förväntas vara säker för användaren. Eftersom så gott som alla kemiska substanser anses kunna ha viss toxisk effekt om dosen är tillräckligt stor ska studien också svara på vilken maxdos som kan användas i framtida studier.

Dicots toxikologiska program består av en studie på gnagare och en på icke gnagare, vilket är ett krav från läkemedelsmyndigheterna. Råtta och hund är de allra vanligaste djurmodellerna vid den här typen av studier.

Studier av en läkemedelskandidats toxicitet utgör en nödvändig och viktig del i myndigheternas bedömning inför kliniska studier och ligger till grund för innehållet Dicots ansökan om klinisk prövning i friska frivilliga forskningspersoner.