Stäng

Översikt

Försäljningen globalt för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning uppskattas för 2023 till cirka 8 miljarder USD. Omsättningen för befintliga behandlingar förväntas växa med över 50% fram till 2029.

Marknadstillväxten är stor på grund av åldrande befolkning, ökad förekomst av underliggande sjukdomar som till exempel diabetes och en ökad tillgänglighet via digitala vårdgivare

PDE5-hämmare, där bland annat Viagra ingår, är de allra vanligaste läkemedlen mot erektionssvikt på marknaden idag och de var en revolution när de kom i slutet av 1990-talet. Men, de har sina begränsningar och det har hänt lite på marknaden sedan dess. Det finns ett tydligt behov av nya läkemedel med längre effekt, färre biverkningar och som fungerar för patientgrupper som idag inte är hjälpta av PDE5-hämmare.

För tidig utlösning finns för närvarande få effektiva behandlingar på marknaden.

Dicots läkemedelskandidat avses marknadsföras för behandling av båda dysfunktionerna, såväl individuellt som i kombination. Såvitt Dicot känner till skulle en sådan be­handling av båda tillstånden samtidigt vara unik. Fas 1-studien har gjorts för indikationen erektionssvikt.