Stäng

Marknaden för erektionssvikt

Den globala försäljningen av potensläkemedel uppgick 2023 till cirka 50 miljarder kronor. Då ska beaktas att många med ett upplevt behov avstår från de idag befintliga behandligarna, t ex på grund av biverkningar, upplevd dålig effekt eller frustration över krav på planering. Försäljningsprognoser visar på en förväntad årlig ökning på 4%.

Erektionsproblem behöver inte bestå av en fullständig förlust av erektion utan kan även bestå av en minskad erektionsförmåga. Detta yttrar sig som en svag erektion, ofta kombinerad med en kort varaktighet, vilket leder till oförmåga att fullfölja ett samlag. Problem med minskad förmåga är mycket vanligt och ökar med stigande ålder. Definitionen av erektionsproblem är inte helt enhetlig, varför siffrorna skiljer sig i viss mån mellan olika studier.

Den globala populationen med erektionssvikt förväntas växa till 461 miljoner män år 2030. Tillståndets prevalens har visat sig varit ålderberoende i flertalet studier; ju äldre befolkningen är desto högre är prevalensnivån. Man har bland annat observerat en prevalens om 49 procent av sexuellt aktiva män mellan 50 och 80 år i USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Nederländerna och en prevalens om 52 procent för män mellan 40 och 70 år i Boston, USA.

Den globala försäljningen för behandling av erektionssvikt motsvarade 2023 cirka 56 miljarder SEK. Den årliga omsättningen förväntas öka med cirka 7 procent fram till 2028. De senaste åren noteras en kraftigt ökande försäljning av potensläkemedel. På stora marknader i västvärlden har antal sålda preparat gått upp med 41 procent sedan 2018. Den ökade försäljningen av läkemedel beror på flertalet faktorer, bland annat en växande andel senior befolkning, livsstilsfaktorer, en ökad medvetenhet om potensproblem, minskat stigma och en förbättrad, mer tillgänglig sjukvårdsinfrastruktur.

Erektionssvikt har flera olika bakomliggande orsaker, bland annat, fetma, stress, kroniska sjukdomar och psykologiska störningar. Stress uppskattas bli vanligare i Europa och Nordamerika. Diabetes utgör en av de kroniska sjukdomar som kan orsaka erektionssvikt och är en viktig faktor som driver ökningen av erektionssvikt hos befolkningen. Erektionssvikt orsakad av åldersdiabetes beräknas ge en ökning av prevalensen med 1 procent per år fram till 2040.

Assessed prevalence of ED diagnosis or PDE5I prescription by age, study based on a sample of 19,833,939 men in the US based on real-world observational data (claims data from MarketScan® databases and electronic health records from Humedica® database. Study funded by Pfizer Inc.)
Arizton, 2018; UN, 2017; JP Mulhall, 2016

Konkurrenter

Det finns idag flera behandlingar för erektionssvikt på marknaden, vilka kan indelas i två huvudsakliga typer: läkemedel och medicintekniska produkter. Huvuddelen av försäljningen ligger inom området läkemedelsbehandling, där så kallade PDE5-hämmare för behandling av erektionssvikt står för största marknadsandelen.

PDE5-hämmare är, i nästan alla länder, receptbelagda läkemedel och finns i flera olika varianter, av vilka de följande är marknadsledande: Viagra (sildenafil) framtaget av Pfizer, Cialis (tadalafil) framtaget av Eli Lilly och Levitra (vardenafil) framtaget av Bayer AG och GlaxoSmithKline.

PDE5-hämmare används företrädesvis vid behov, vilket i praktiken innebär att medlen tas en viss tid innan samlaget. Effekten ses först cirka 30 minuter till en timme efter intaget, vilket således kräver planering. Verkningsmekanismen för PDE5-hämmare är att underlätta för blodkärlen i svällkropparna i penis att vidga sig så att blodfyllnaden ökar, vilket leder till en starkare erektion. Påverkan på blodkärlen begränsas dock inte till detta område, utan PDE5-hämmare påverkar även blodkärlen i andra delar av kroppen.

Vanliga biverkningar för PDE5-hämmare inkluderar rinnande näsa, huvudvärk, ansiktsrodnad, magsmärtor, ryggsmärtor, matsmältningsbesvär, tillfälliga synstörningar, trötthet och yrsel. De har också rapporterats kunna ge allvarliga biverkningar, bland annat allvarligt blodtrycksfall. Detta gör att PDE5-hämmarna är kontraindicerade hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom samt behandling med nitropreparat. Vidare svarar upp till 30–40 procent av patienterna med erektionsproblem inte på behandlingen, där bland annat män med diabetes typ 2 är en grupp som visar sig få sämre effekt av PDE5-hämmare.

Översikt av viktiga konkurrenter

Viagra. PDE5-hämmare. Först ut på marknaden, “golden standard”. Global registrering.

Cialis. PDE5-hämmare. Idag högre försäljning än Viagra. Global registrering.

Begränsningar med nuvarande preparat

  • 30-40% av patienterna får ingen eller dålig effekt, vilket också drabbar 70% av diabetespatienter
  • Biverkningar som illamående, huvudvärk, yrsel och blodtrycksfall
  • Kort verkningstid vilket leder till oönskad planering av sexuell aktivitet