Stäng

Bolagsstyrning

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i Dicot Pharma utövas vid bolagsstämman. Det är bolagets högsta beslutande organ och varje aktieägare har rätt att delta. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste dock för att få utöva sin rösträtt begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren på avstämningsdagen är införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden. Aktieägaren kan delta personligen eller genom ett ombud via fullmakt. Stämman kan besluta i princip alla frågor som rör Dicot Pharma, t ex om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen och att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman utöver möjlighet att själv besluta om detta också möjlighet att lämna ett bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslut. Varje aktieägare har oavsett antal aktier rätt att få ett ärende behandlat på stämman. För att göra det ska en skriftlig begäran framställas till Dicot Pharmas styrelse i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Styrelsen

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Dicot Pharmas organisation och förvaltningen av verksamheten, och det ska ske i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera strategiska frågor avseende Dicot Pharmas verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och finansiella ställning samt att fortlöpande utvärdera den ekonomiska situationen. Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Dicot Pharmas verksamhet och säkerställa att informationsgivning präglas av öppenhet och innehåller korrekt, relevant och tillförlitlig information.

Verkställande direktören

Den verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för Dicot Pharmas löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Dicot Pharmas utveckling och för att rapportera väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling eller verksamhet. Verkställande direktören ansvarar även för att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen, exempelvis gällande etableringar, investeringar och andra strategiska frågeställningar. Bolagsledningen leds av den verkställande direktören och består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Dicot Pharma.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Eftersom Dicot Pharmas aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market som är en alternativ handelsplattform finns ingen skyldighet att tillämpa Koden. Dicot Pharma tillämpar inte heller Koden på frivillig grund.