Stäng

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR DICOT PHARMA AB (org.nr 559006-3490)

1. Firma
Bolagets firma är Dicot Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

3. Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000.

6. Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

7. Revisorer
En (1) eller två (2) revisorer, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två (2)) på det sätt som anges i föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalans-räkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen,
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari - 31 december.

14. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 6 maj 2024