Stäng
Dicot offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Pressmeddelande: Uppsala, 9 januari 2023. Styrelsen i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 december 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 9 januari 2023, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.dicot.se) där också anmälningssedlar kommer finnas från den 13 januari 2023. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Dicot erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 januari 2023
  • Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 samt tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.
  • Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt
  • Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 13 januari - 24 januari 2023.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 13 januari - 27 januari 2023.
  • Sista dag för handel i Dicots aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 januari 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 januari 2023.

Dicot har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK (från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare) och emissionsgarantier (externa och befintliga investerare) om cirka 29,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 48,1 MSEK (efter emissionskostnader).

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 739 80 14 08 
E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning