Stäng
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 269 (-146) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,03) SEK
  • Lena Söderström och Mikael von Euler invalda i styrelsen
  • Göran Beijer tillträdde som vd den 1:a april 2018
  • Nyemissionen i maj övertecknad, bolaget tillfördes 12,1 MSEK efter emissionskostnader
  • Dicot listades på Spotlight Stock Market 20 juni 2018

Rapportperiod 1 januari - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 421 (-225) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,05) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Vid årsstämman den 16 april 2018 omvaldes Lars Jonsson och Jarl Wikberg samt nyvaldes Lena Söderström och Mikael von Euler.

Göran Beijer utsågs till ny VD fr.o.m. april 2018, Göran har arbetat 35 år i Life Science företag och har en bred erfarenhet inom forskning, produktion, affärsutveckling och ledning. Under åren har Göran varit verksam i Astra Zenecas forskning samt arbetet som VD i flera bolag som Nolato Cerbo AB och Uppsala Imanet AB.

Under maj och juni 2018 genomfördes en nyemission. Emissionen övertecknades med cirka 70 %. Styrelsen beslutade då att nyttja den utfärdade övertilldelningsoptionen och utvidga emissionen med ytterligare 440 000 aktier. Emissionen tillförde bolaget 12,1 MSEK efter emissionskostnader. Totalt emitterades 2 640 000 aktier och antalet aktier uppgår därefter till 7 790 823. Aktiekapitalet ökade med 330 000 SEK och uppgår därefter till 973 852,875 SEK. Kvotvärdet är 0,125 SEK och teckningskursen var 5,15 SEK.

I samband med nyemission listades bolaget på Aktietorget, numera Spotlight Stock Market. Första handelsdag var 20 juni 2018.

Väsentliga händelser efter rapportperiod

Dicot har tecknat utvidgat avtal med Anthem Biosciences i Bangalore, Indien, för preklinisk utveckling av Libiguin™. Dicot har redan sedan maj 2017 samarbetat med Anthem för vidareutveckling avde kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™. Det nya utvidgade avtalet omfattar nu både de toxicitetstester som krävs för att erhålla myndighetsgodkännande av kliniska prövningar av Libiguin™, samt vidare optimering av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot

Jag vill börja med att tacka både nya och tidigare aktieägare för det stora intresse ni visat för Dicot och vår kommande produkt Libiguin™ under den nyemission som genomfördes under maj. Emissionen som genomfördes på ett mycket framgångsrikt sätt övertecknades med ca 70% och därmed beslutade styrelsen att nyttja den övertilldelningsoption som innebär att bolaget totalt tilldelas 13,6 MSEK före emissionskostnader. Detta ger oss nu möjligheten att öka takten i det prekliniska utvecklingsprogrammet för att snabbare ta oss vidare till kliniska prövningar.

För att ta fram Libiguin™ till en färdig produkt behöver den prekliniska aktivitetsplanen genomföras i olika steg. Detta arbete är nu igångsatt och ett nytt samarbetsavtal är tecknat med det indiska bolaget Anthem Bioscience för att bl.a. genomföra nödvändiga toxicitetstester. De arbeten som redan har skett för Dicots räkning vid Anthem har varit av hög kvalitet och mycket kostnadseffektiva. Den kapacitet som Anthem besitter ger oss nu möjligheten att på ett effektivt sätt genomföra en signifikant del av den prekliniska utveckling som krävs för ett myndighets-godkännande för klinisk prövning av Libiguin™.

Arbetet med övriga aktiviteter i utvecklingsarbetet med olika kontraktslaboratorier löper på enligt plan och vårt fokus ligger på att genomföra dessa på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Under hösten kommer jag tillsammans med Kerstin Fugl-Meyer, som är professor inom kliniks sexologi vid karolinska Institutet, att börja bygga det kliniska nätverket för att profilera vår kommande produkt Libiguin™ och också förbereda för framtida kliniska prövningar.

Stärkta av den framgångsrika emissionen går vi nu vidare med entusiasm in i nästa period och jag ser med tillförsikt fram emot bolagets utveckling.

Göran Beijer
Verkställande direktör

Finansiell kalender

2018-08-23   Delårsrapport 2 2018
2018-11-22   Delårsrapport 3 2018
2019-02-27   Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktinformation

Göran Beijer vd
[email protected] 
0706-636009
www.dicot.se 

Dicot AB (publ)
Dag Hammarskjölds väg 30
752 37 UPPSALA
SVERIGE

Uppsala 23 augusti 2018

Styrelsen

Kort om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning